emblem
महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद

औरंगाबाद प्रकल्पातील प्रकल्प अधिकारी आणि सह कर्मचारी यांची नावे व पदे

कार्यासन क्रमांक कामकाजाचा तपशिल अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे दूरध्वनी क्रमांक पदनाम कार्यासन अधिकारी

का. १ स्वीय सहायक कक्ष

 • वैयक्तिक शाखा,कर्मचार्‍यांचे गोपनीय अहवाल संकलीत करून वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
 • एम.आय.एस. तयार करणे.
 • वरिष्ठ कार्यालयाचे अधिकारी, मा. मंत्री महोदय, यांचेसाठी विश्रामगृह आरक्षण करणे.
 • दूरध्वनी, संगणक, फॅक्स हाताळणे.
 • कन्यादान योजना.

श्री. एस. के. भोपे

९७३०२४२०८७

---

श्री. जी.एन. फुंडे प्रकल्प अधिकारी

का. २ प्रशासन

कार्यासन २- प्रशासन (कार्यासन अधिकारी श्री. डी.एन.खोकले सहायक प्रकल्प,अधिकारी )

का.२ (१)

 • आस्थापना, सेवायोजना, शिक्षण विकास, आवक-जावक या शाखांवर नियंत्रण ठेवणे.
 • विभागीय चौकशी, आस्थापना न्यायलयीन प्रकरणे, महितीचा अधिकार, विस/ विप तारांकीत/ अतारांकीत प्रश्न, कपातसूचना, लक्षवेधी, इ. प्रकरणे का. २ (२) मार्फत करून घेणे.

श्री. एन आर. दारोळे

८८०६०४८३८३

कार्यालय अधिक्षक

श्री. डी.एन. खोकले सप्रअ

का.२ (२)

 • आस्थापना विषयक सर्व कामे.
 • विभागीय चौकशी, आस्थापना न्यायलयीन प्रकरणे.
 • रजा,भ.नि.नि..
 • वर्ग-४ कर्मचारी सेवाज्येष्ठता.
 • वेतननिश्चिती.
 • त्रैमासिक अहवाल.
 • सेवानिवृत्ती प्रकरणे.
 • अनुशेष भरती.
 • कार्यालय, मुख्याध्यापक,गृहपाल यांचे किरकोळ रजा.
 • मुख्याध्यापक,गृहपाल शि.वि.अ., आ.वि.नि. यांची प्रवास दैनंदिनी.

श्री. डी.जी. जवळेकर

९८५०५७५८३८

क. लिपीक

----

का.२ (३)

 • आवक विषयक सर्व कामकाज करणे.
 • लोकप्रतिनिधींची पत्रे, माहिती अधिकार पत्रे, विधानसभा/ विधान परिषद तारांकीत/ अतारांकित प्रश्न, कपात सूचना,लक्षवेधी इ.चा गोषवारा तयार करणे.
 • जावक विषयक सर्व कामकाज करणे.
 • सेवायोजना नाव नोंदणी.

श्री. एस.एस. बिराजदार

--

कनिष्ठ लिपीक

---

का. ३ प्रशासन

कार्यासन ३- विकास (कार्यासन अधिकारी श्री. डी.एन.खोकले सहायक प्रकल्प,अधिकारी )

का.३ (१)

 • पारधी योजना राबवणे विषयक सर्व कामे.
 • स्वाभिमान सबळीकरण योजना.

श्रीम. जे.के.नरवडे

८३०८६०१२००

स्त्री अधिक्षिका

श्री. डी.एन. खोकले सप्रअ

का.३ (२)

 • कौशल्या विकास योजना बाबतची सर्व कामे.
 • प्रकल्प कार्यालयाची सर्व न्यायलयीन कामकाज.

श्री. एस.पी.आहेर

८२७५३२२९५३

कनिष्ठ लिपीक

---

का.३ (३)

 • न्यूक्लियस योजना राबविणे.
 • गॅस संच पुरवठा.
 • शबरी वित्त महामंडळ बाबत योजना.
 • शबरी व पारधी घरकुल योजना.

श्री. यु.एम.लुटे

९६५७३७६७२२

कनिष्ठ लिपीक

---

का.३ (२)

 • एच.डी.पी.ई. पाईप पुरवठा.
 • विजपंप/तेलपंप योजना राबवणे.
 • आदिवासी सेवक/संस्था पुरस्कार विषयक कामे.

श्रीम. जे.के.नरवडे

८३०८६०१२००

स्त्री अधिक्षिका

---