emblem
महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद

प्रकल्प अंतर्गत येणार्‍या नामांकित आश्रमशाळांची माहिती

 

अ.क्र नामांकित आश्रमशाळा पत्ता मुख्यध्यापक दूरध्वनी क्रमांक
1 नामांकित आश्रमशाळा लिटल वंडर पब्लिक स्कूल सिल्लोड मु. पो. सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद
2 नामांकित आश्रमशाळा जय हिंद पब्लिक स्कूल उदगीर मु. पो. उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर
3 नामांकित आश्रमशाळा गणपती इंग्लिश हायस्कूल भोकरदन मु. पो. भोकरदन, ता. भोकरदन, जि. जालना
4 नामांकित आश्रमशाळा शाकुंतला विहार इंग्लिश स्कूल ला मु. पो. ता. जि. लातूर
5 नामांकित आश्रमशाळा भिवराई इंग्लिश स्कूल लातूर मु. पो. लातूर, ता. जि. लातूर
6 नामांकित आश्रमशाळा डी. बी. इंग्लिश स्कूल लातूर मु. पो. लातूर, ता. जि. लातूर
7 नामांकित आश्रमशाळा स्वामी विवेकानंद इंटिग्रेशन स्क मु. पो. एम आय डी सी ता. जि. लातूर
8 नामांकित आश्रमशाळा महात्मा फुले इंग्लिश स्कुल जलको मु. पो. जलकोट, जलकोट रोड, ता. जलकोट, जि. लातूर