emblem
महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद

प्रकल्प अंतर्गत येणार्‍या अनुदानित आश्रमशाळांची माहिती

 

अ.क्र अनुदानित आश्रमशाळा पत्ता मुख्यध्यापक मोबाईल नंबर
1 सिद्धार्थ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा चौका ता. जि. औरंगाबाद श्री. एस. बी. लांडगे 9423700042
2 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा जळकीबाजार ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद श्री. बोर्डे 9657053505
3 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा बनोटी ता. सोयगांव जि. औरंगाबाद श्री. पाटील 9960246093
4 जय बालाजी अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा शिऊर ता. वैजापूर जि. औरंगाबाद श्री. साळुंके 9604374825
5 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा जळगाव सपकाळ ता. भोकरदन जि. जालना श्री. कराड 9422723373
6 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा पाडळी ता. परतुर जि. जालना श्री. साळुंके 9423902171
7 वीर सावरकर अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा शिरूर अनंतपाळ ता. शिरूर अनंतपाळ जि. लातूर श्री. जांगटे 9421367101