emblem
महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद

सांख्यिकीय माहिती

 

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार तालुका निहाय लोकसंख्या माडा-मिनीमाडा क्षेत्रातील गावे व लोकसंख्या